Loading

Algemene voorwaarden

Definities:

  • De klant: de opdrachtgever
  • De verhuizer: de opdrachtnemer die beroepsmatig verhuizingen uitvoert
  • De onderaannemer: de ondernemer die zich ten aanzien van de verhuizer belast' met opdrachten (verpakking, lading, vervoer over de weg, opslag, leveringen).

Artikel 1: Prijs - gewicht - overmacht - uitvoering - verbreking

1.1. Het volume van de goederen en de duur van de opdracht, zoals vermeld in de verhuisovereenkomst, geldt als basis voor de verhuisprijs. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, wordt deze prijs niet forfaitair bepaald en is het tarief van de onderneming toepasselijk. De prijs voor overeengekomen bijzondere opdrachten, conform artikel 4 van de voorliggende voorwaarden wordt in de verhuisovereenkomst (de Bestelbon) opgenomen.

1.2. De vastgestelde prijzen zijn berekend in functie van de wettelijke en/of bij collectieve arbeidsovereenkomst bepaalde dagelijkse prestaties. Behalve in geval van fout in hoofde van de verhuizer worden alle overuren berekend op basis van het tarief van de onderneming.

1.3. De uitvoering van de overeenkomst begint bij de voorbereiding van het materiaal in het depot van de verhuizer. Deze is slechts gehouden het materieel te leveren dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Hij behoudt onder alle omstandigheden het recht om de vervoeren behandelingsmiddelen te gebruiken die hij het meest praktisch en goedkoopst acht voor zover niet geraakt wordt aan de essentie van de te leveren dienst.

1.4. Het vervoer van verhuisgoederen en/of meubelen naar een bewaarplaats is onderworpen aan de voorliggende voorwaarden.

1.5. In de verhuisprijs zijn niet inbegrepen: de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) en alle overige taksen en kosten van diensten die door de klant verplicht moeten worden bijbetaald.

Artikel 2

Verhuizing naar het buitenland, hebben de volgende clausules uitsluitend betrekking op een verhuizing van of naar Nederland of tussen twee lidstaten van de Europese Unie of tussen een EU-land en een derde land.

2.1. Prijs - gewicht

2.1.1. De verhuisprijs, is berekend in functie van de tarieven van de onderaannemers. Het is deze die gebruikt wordt bij de uitvoering van de overeenkomst met de onderaannemers. die de enige toepasselijke is. Indien de verhuizer beroep doet op (een) onderaannemer(s}. wordt de klant hiervan ingelicht. Er kunnen zich prijswijzigingen voordoen ten gevolge van tariefwijzigingen van de onderaannemer(s) volgens de modaliteiten medegedeeld bij het sluiten van de overeenkomst, onafhankelijk van de wil van de verhuizer of van de loutere wil van de onderaannemer, op basis van de in de bijzondere voorwaarden opgesomde elementen (bv. brandstofkosten. opgelegde CAO 's, ...). De reden van de prijswijziging moet op het ogenblik van de kennisneming door de verhuizer aan de klant meegedeeld worden. Dit geldt zowel voor verhoging als verlaging van de prijs.

2.2.2. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inlichtingen door hem verstrekt, zowel ten aanzien van de administratie, als tegenover de verhuizer of elke eventuele derde. Hij alleen zal alle gevolgen dragen die mochten voortvloeien uit valse, onvolledige, laattijdig of bij vergissing verkeerd verstrekte inlichtingen en/of documenten. Hij zal de verhuizer vergoeden voor alle hierdoor gemaakte kosten.

Artikel 3 - Uitgesloten voorwerpen worden uitdrukkelijk uit de verhuis uitgesloten: verdovende middelen, illegale wapens, gouden voorwerpen, kostbare metalen, papiergeld, patronen gevaarlijke voorwerpen en in het algemeen alle vaste of vloeibare stoffen van aard om het materiaal of de vervoerde voorwerpen te beschadigen. Alle beschadigingen veroorzaakt door goederen die in overtreding met dit artikel worden meegegeven, zijn in ieder geval ten laste van de klant.

Artikel 4 - Bijzondere opdrachten

De verhuizer kan zich, op vraag van de klant, belasten met het uitvoeren van werken verbonden aan de verhuizing ophalen en neerlaten van meubels door vensters, vervoer van piano's, en andere uitrusting. De bijzondere uit te voeren opdrachten en hun prijs worden in de verhuisovereenkomst opgenomen.

Artikel 5 - Verpakkingen

Alle gehuurde verpakkingen die na het beëindigen van de verhuis door de klant niet worden terugbezorgd, geven van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een vergoeding wegens gebruiksderving en op de kosten van het terughalen, op basis van het tarief van de onderneming.

Artikel 6 - Inpakken - Uitpakken: Facturering

Behoudens tegenstrijdig beding, wordt het Inpakken, uitgevoerd vóór de dag van verhuis, afzonderlijk aangerekend.

Artikel 7 - Persoonlijke voorwerpen

Persoonlijke voorwerpen en ondergoed moeten Ingepakt worden door de klant, zonder tussenkomst van de verhuizer. Alle risico's. verlies of schade voortvloeiende uit het niet naleven van deze bepaling, blijven in ieder geval ten laste van de klant.

Artikel 8 - Bijzondere verplichtingen van de klant en inventaris

8.1. De verhuisprijzen worden berekend op basis van de inlichtingen die de klant verstrekt. Bijgevolg heeft de klant de verplichting nauwkeurig alle noodzakelijke of nuttige inlichtingen te verstrekken aan de verhuizer op diens aanvraag, zodat deze zich een duidelijk beeld kan vormen onder welke omstandigheden de overeenkomst moet uitgevoerd worden (verpakking. opladen, vervoer. afladen, enz....). De klant moet in het bijzonder de aandacht van de verhuizer vestigen op de aard van de goederen, onder andere: waardevolle goederen, zware goederen, of voorwerpen die een speciale behandeling vereisen, zonder dat deze opsomming limitatief is. Hij moet oprecht alle factoren aanduiden die het normale werk kunnen beïnvloeden of de moeilijkheidsgraad kunnen verhogen. Zo dient hij de ligging en de schikking van de gebouwen nauwkeurig weer te geven. Hij moet aanduiden of er al dan niet een gemakkelijke toegang is voor de verhuiswagen, of men bermen op of af moet, of men aardewegen, grachten of andere hindernissen moet oversteken, of de trappen voldoende breed zijn, of er een lift is en of deze door de verhuizers mag gebruikt worden. enz. Alle gevolgen van verzwijgen, nalatigheid of vergissingen hierover, door de klant of zijn lasthebber: zijn ten laste van de klant.

8.2. De klant of zijn lasthebber moet aanwezig zijn gedurende de duur van de werkzaamheden: inpakken. opladen, afladen, met inbegrip van de tijd besteed aan de rust- en/of maaltijd. De klant of zijn lasthebber moet er zich persoonlijk van overtuigen dat niets is achtergelaten in de woning die hij verlaat. Hij alleen zal de gevolgen dragen van het niet nakomen van deze clausules.

8.3. Indien de klant een tegensprekelijke inventaris wil laten opmaken van de te verhuizen goederen, moet hij de verhuizer verwittigen: deze zal dan een speciale bediende met de opdracht belasten. De kosten voor het opmaken van deze inventaris vallen ten laste van de klant en zullen hem op voorhand meegedeeld worden. Elke andere inventaris die aan de verhuizer zou overhandigd worden zal diens verantwoordelijkheid zijn.

8.4. De klant of zijn lasthebber dient alle noodzakelijke voorzorgen te nemen opdat de voertuigen van de verhuizer onmiddellijk bij aankomst kunnen ontladen worden.

8.5. De klant zal de kosten dragen voor het noodzakelijk voorbehouden van plaatsen met het oog op het stationeren van de verhuisvoertuigen of heftoestellen, indien het politiereglement dit vereist. Biedt de verhuizer zijn diensten aan voor deze reservatie, dan zullen de kosten ten laste van de klant blijven.

8.6. Elk tijdverlies te wijten aan de klant of zijn lasthebber geeft aanleiding tot betaling van schadevergoeding door de klant aan de verhuizer, wanneer door stilstand van materiaal en personeel de contractueel overeengekomen verhuisprijs niet langer de gepresteerde uren dekt.

Artikel 9 - Bijzonder pandrecht

In elk geval geeft de klant uitdrukkelijke toelating aan de verhuizer om zijn materiaal vrij te maken na een stilstand van twee dagen en om de vervoerde goederen in een bewaarplaats of opslagplaats te plaatsen. Dit alles op kosten van risico en gevaar voor de klant, met inbegrip van de kosten voor het afleveren nadien. Indien het verblijf in een bewaarplaats of een opslagplaats méér dan een maand duurt, en de klant in gebreke blijft de nodige maatregelen te treffen binnen de acht dagen na verzending van een aangetekend schrijven door de verhuizer, machtigt de klant de verhuizer uitdrukkelijk om in naam en voor rekening van de klant de goederen te verkopen. De verkoop geschiedt onder vorm van de vrijwillige openbare verkoop door de eerste hiertoe door de verhuizer aangezochte gerechtsdeurwaarder. De opbrengst van de verkoop wordt aan de verhuizer afgestaan ten belope van zijn vordering in hoofdsom interesten en kosten.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid van de verhuizer

10.1. Uitgezonderd in geval van overmacht, omstandigheden buiten de wil van de partij en de hierna beschreven gevallen in artikel 10.5., is de verhuizer aansprakelijk voor verlies en schade toegebracht aan voorwerpen die deel uitmaken van de verhuizing

10.2. De verhuizer is in alle gevallen ontlast van elke mogelijke aansprakelijkheid betreffende het vervoer en de behandeling van meubelen, uitrustingen en voorwerpen die werden ingepakt en/of uitgepakt door andere interveniërende partijen dan de verhuizer of zijn onderaannemers en van alle schade en verliezen tijdens de verhuizing, te wijten aan de klant, een familielid, zijn mandataris of een derde, met inbegrip van schade aan gebouwen, toegebracht door dezen.

10.3. De verhuizer is in het bijzonder niet aansprakelijk voor rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van oorlog, revolutie, burgerlijke en politieke onrust, oproer, staking, epidemie, quarantaine, bliksem, brand, overstroming, sneeuw, ijs, onweer, sluiting van dooibarelen, gebruik van dwarswegen, verblijf in station, luchthaven of douane, enz.... wanneer deze omstandigheden onoverkomelijk zijn en het goed verloop van de verhuisopdracht onmogelijk maken.

10.4. De verhuizer handelt zoals een goede professioneel in de sector van de verhuizingen en neemt de maatregelen die in functie van de omstandigheden, het best de belangen van zijn klant behartigen. Alle redelijke kosten, voortvloeiend uit bovengenoemde gebeurtenissen die de verhuizer heeft moeten maken vallen ten laste van de klant.

10.5. Wanneer de aansprakelijkheid van de verhuizer in het gedrang komt wegens verlies of schade aan verhuisde voorwerpen kan zijn tussenkomst in geen geval het bedrag overschrijden van 125 euro per kubieke meter van de verloren gegane of beschadigde voorwerpen, onder aftrek van een vrijstelling ten laste van de klant ten bedrage van 250 euro per verhuisopdracht.

10.6. In geen geval mag de klant zich beroepen op verliezen, schade of eventuele vertragingen, om de betalingen die hij aan de verhuizer verschuldigd is geheel of ten dele op te schorten.

Artikel 11 - Verzekering " alle risico's "

De klant kan zijn inboedel laten verzekeren tegen alle risico's hetzij door de bemiddeling van de verhuizer, hetzij door zijn eigen verzekeraar. Indien hij zich niet laat verzekeren, kan hij enkel de aansprakelijkheid van de verhuizer inroepen volgens artikel

11.1. De klant kan de verhuizer verzoeken de goederen die deel uitmaken van de verhuizing. te laten verzekeren tegen "alle risico's". namelijk: diefstal, beschadiging. verlies. brand enz...., volgens de algemene voorwaarden van verzekeringen in het kader van een vlottende polis die de verhuizer heeft onderschreven. Onder de verzekeringswaarde van de voorwerpen die deel uitmaken van de verhuizing wordt begrepen: "in totale waarde", desgevallend met toepassing van de evenredigheidsregel, die moet overeenstemmen met de vervangingswaarde van het geheel van de te verhuizen goederen, in de huidige staat waarin ze zich bevinden.

11.2. De klant is vrij eventueel een eigen verzekeraar te kiezen; in dit geval verbindt hij er zich toe met de verzekeraar een verzekeringspolis af te sluiten, zonder franchise, waarbij de risicodekking en de verzekerde waarde overeenstemmen met het hoger vermelde: de klant verbindt er zich toe bovendien een "afstand van verhaal" te bekomen vanwege de verzekeraar, ten voordele van de verhuizer. Indien de klant niet in staat is hiervan een bewijs te leveren, kan de verhuizer weigeren de verhuizing te verrichten en een vergoeding eisen van de klant zoals voorzien in artikel 1.4.

11.3. Elk bezwaar moet, of straffe van verlies van verhaal tegen de verhuizer, vermeld worden door de klant op het verhuisdocument, dat wordt voorgelegd bij de levering. Deze opmerkingen moeten door de klant bevestigd worden aan de verhuizer per aangetekend schrijven binnen de twee werkdagen na de levering.

Artikel 12 - Betalingswijze

De gelden die aan de verhuizer verschuldigd zijn, uit welke hoofde ook, zijn contant betaalbaar. De verhuizer heeft het recht betaling van een voorschot te eisen voor het afladen en het saldo bij de aflevering. Als het gaat om een verhuizing met bestemming naar het buitenland. wordt de betaling van de geleverde diensten, vervoer tot op bestemming en aflevering gevraagd vóór de afreis. Nochtans kunnen de leveringskosten ook betaald worden bij afladen op bestemming op voorwaarde dat de klant, bij vertrek, een onherroepelijke bankwaarborg voor dit bedrag afgeeft ten voordele van en aan de verhuizer. Onverminderd het hierboven vermelde, wordt elk bedrag dat verschuldigd is en dat niet betaald is uiterlijk acht dagen na het verzenden van een aangetekende ingebrekestelling van rechtswege verhoogd met 10 %. met een minimum van 25 euro ten titel van forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling. Bovendien zal de aldus verhoogde schuld van rechtswege een interest van 10 % per jaar opbrengen.

Artikel 13 - betwistingen en bevoegdheid van de rechtbanken

Alle betwistingen betreffende deze voorwaarden, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken, overeenkomstig artikel 624, alinea 1,2,4 van het gerechtelijk wetboek.